Học Hành
Nghề Nghiệp
Đầu Tư Và Hưu Trí

Roth IRA – Đầu Tư Và Hưu Trí

IRA là viết tắt cho Individual Retirement Account. Roth nghĩa là tiền bỏ vào account này là tiền đã đóng thuế rồi. Ngược lại so với Traditional IRA tức là…